Misja i cele

Jesteśmy organizacją społeczną działającą na rzecz wzmocnienia sąsiedzkich relacji, ochrony dziedzictwa kulturowego Żyrardowa i okolic, wyrównywania szans oraz zwiększenia wpływu mieszkanek i mieszkańców na sprawy miasta.

Lubimy łączyć działalność społeczną ze sztuką. Jesteśmy przekonani, że sztuka może być zaangażowana w zmianę społeczną, a zaangażowanie w sprawy społeczne samo w sobie jest sztuką wpływającą na jakość życia. Bliskie są nam troska o dobro wspólne, szacunek dla różnorodności i demokracji. Zależy nam na wzmacnianiu postaw solidarności i wrażliwości społecznej. Działamy dwutorowo, w ramach dwóch programów:

  • Program Społecznego,
  • Programu Wsparcia dla Organizacji Społecznych.


Nasze cele

  1. Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności m.in. poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę;
  2. Rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
  3. Działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz praw człowieka i obywatela;
  4. Wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku (not for profit);
  5. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  6. Wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w szczególności w komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działania trzeciego sektora;
  7. Upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.