trybiki

Konsultujemy programy współpracy Urzędu Miasta z organizacjami

Do 18 listopada br. trwają konsultacje programów współpracy miasta Żyrardów z organizacjami pozarządowymi. Konsultowane są dwa programy – roczny – na rok 2022 oraz wieloletni – na lata 2022-2024. Jak i w zeszłym roku, tak i w tym bierzemy udział w konsultacjach. Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim:
 • wzmocnienia roli organizacji społecznych w mieście poprzez powołanie miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołów Monitorujących realizację Programów – Zespołów złożonych m.in. z osób reprezentujących NGO (NGO to popularny skrót od non-government organization przyjęty, kiedy mówimy o organizacjach pozarządowych);
 • wskazania, że adresat(k)ami Programów są – obok NGO – mieszkańcy i mieszkanki Żyrardowa;
 • rozszerzenia katalogu zadań publicznych, w ramach których Miasto będzie współpracować z NGO o kilka kluczowych obszarów nieuwzględnionych w Programach, w tym m.in. o:
  – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, zwiększanie świadomości prawnej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz wspomaganie rozwoju demokracji;
  – działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
  – promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  – ekologię oraz ochronę zwierząt – dziedzictwa przyrodniczego;
  – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
Pełna treść naszych uwag do:
Więcej informacji o konsultacjach przeczytamy na stronie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.