Konsultujemy programy współpracy Urzędu Miasta z organizacjami

Autor: Zdjęcie autora artykułu Nasze Imaginarium • wtorek 16 listopada, 2021

W tym roku, jak i w zeszłym bierzemy udział w konsultacjach programów współpracy miasta Żyrardów z organizacjami pozarządowymi. Do 18 listopada br. konsultowane są dwa programy – na rok 2022 oraz na lata 2022-2024.

Nasze uwagi dotyczą po pierwsze wzmocnienia roli organizacji społecznych w mieście poprzez powołanie miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołów Monitorujących realizację Programów – Zespołów złożonych m.in. z osób reprezentujących NGO (NGO to popularny skrót od non-government organization przyjęty, kiedy mówimy o organizacjach pozarządowych).
Zależy nam, aby adresatami/-kami Programów byli obok NGO – mieszkańcy i mieszkanki Żyrardowa. Chcemy  rozszerzenia katalogu zadań publicznych, w ramach których Miasto będzie współpracować z NGO o kilka kluczowych obszarów nieuwzględnionych w Programach, w tym m.in. o:
  • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, zwiększanie świadomości prawnej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz wspomaganie rozwoju demokracji;
  • działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • ekologię oraz ochronę zwierząt – dziedzictwa przyrodniczego;
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
Pełna treść naszych uwag:
Więcej informacji o konsultacjach przeczytamy na stronie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.